Website design team

الزامات اولیه اساسی در طراحی و توسعه وب سایت

در این قسمت می خواهیم به قدم هایی اشاره کنیم که نیاز است در مقام شرکت یا شخصی که نیاز دارد وب سایت داشته باشد یا حتی در مقام شرکت یا شخصی که وب سایت برای دیگران طراحی می کند، برداشته شود. هدف کلی از ایجاد وب سایت را شفاف و صریح مشخص کنید. تیمی جهت پیشبرد امور سایت تشکیل دهید.

الزامات اولیه اساسی در طراحی و توسعه وب سایت بیشتر بخوانید »